نوشته‌ها

بازچرخانی فاضلاب اب و استفاده مجدد از پساب

بازچرخانی پساب چیست؟ روش استفاده مجدد از پساب

/
استفاده مجدد از پساب و بازچرخانی پساب و استحصال پساب آنجایی…
Zero Liquid Discharge

بدون پسماند مایع ZLD

/
ZLD که مخفف Zero Liquid Discharge یا همان بدون پسماند مایع است…