آشغالگیر

/
اولین واحد هر تصفیه‌خانه یا پکیج تصفیه فاضلاب، و درواقع یکی …

آشغالگیرها در تصفیه فاضلاب

/
مرحله نخست فرآیندهای تصفیه فاضلاب، جداسازی ذرات با ابعاد بزرگ یا…