نوشته‌ها

سیستم الکترودیالیز معکوس (EDR)

الکترودیالیز (ED)

/
یکی از فرآیندهای جداسازی غشایی استفاده از روش الکترودیالیز (ED) می‌باشد…
سیستم الکترودیالیز معکوس (EDR)

سیستم الکترودیالیز معکوس (EDR)

/
در سیستم الکترودیالیز معکوس (EDR) ، قطبیت جریان مستقیم استفا…