ضدعفونی گندزدایی

کلر زنی در تصفیه پساب

/
کلر زنی به دلیل دارا بودن هزینه های پایین تر نسبت به سایر روش ه…
عوامل مؤثر بر گندزدایی و غیرفعال کردن میکروبی

گندزدایی (Primary Disinfection)

/
هر گونه فرآیندی که برای از بین بردن یا غیر فعال سازی و جلوگیری …
chlorine Disinfection گندزدایی با کلر

الکتروکلریناسیون

/
در مواردی که آب دریا یا آب نمک موجود باشد، می‌توان کلر را به طور…
chlorine Disinfection گندزدایی با کلر

کلرزنی

/
امروزه یکی از رایج ترین روش‌های گندزدایی آب، استفاده از کلر می‌باشد. آبی که…
chlorine Disinfection گندزدایی با کلر

گندزدایی با کلر Disinfection with chlorine

/
یکی از روش های سنتی گندزدایی آب استفاده از روش کلر زنی می باشد. در این …