water-quality-standards

استانداردهای کیفیت آب خروجی براساس نوع آب (آشامیدنی، صنعتی و …)

شرکت عمران سازان مهاب همواره در هنگام انجام پروژه های صنعتی، توجه ویژه ای در ارتباط با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی مربوط به کیفیت آب خروجی براساس نوع آب (آشامیدنی، صنعتی و …) دارد. در این راستا برای آگاهی مشتریان و متقاضیان برخی از استانداردهای ملی و بین المللی در ارتباط با کیفیت آب، روش های آزمون شاخص های کیفیت آب و … ، در این صفحه در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

water-quality-standards

water-quality-standards

 

 

استانداردهای ملی و بین المللی کیفیت آب