مطالب توسط تصفیه آب و فاضلاب صنعتی

فرایند براساس نوع

تصفیه آب  پیش تصفیه سیستم های غشایی سیستم های تعویض یونی گندزدایی آب دمین تصفیه فاضلاب   استفاده مجدد از پساب پیش تصفیه و زلال سازی تصفیه نهایی جدا سازی روغن از آب ضد عفونی راه حل های زیست محیطی ZLD (Zero Liquid Discharge) Spray Dryer Absorber  کریستالایزر (crystallizer) تبخیر کننده ها evaporator حوضچه تبخیری […]