مواد شیمیایی گرید دارویی Pharmaceutical Grade Chemicals

با توجه به اینکه در سیستم های آبساز دارویی ممکن است یکسری مواد شیمیایی از جمله سدیم متابی سولفیت (SMBS)، هیپوکلریت کلسیم، آنتی اسکالانت و یا انواع مواد پسیویشن و ضدعفونی کننده بکار برود، شرکت عمران سازان مهاب یکی از تامین کنندگان این مواد شیمیایی با گرید دارویی می باشد.