سیستم Pilot Plant پایلوت پلنت تصفیه و بازچرخانی آب استفاده مجدد از پساب

سیستم های Pilot Plant در صنایع چه هدفی را دنبال می کنند؟

/
پایلوت پلنت (کارخانه آزمایشی) یا pilot plant یک سیستم تولید قبل …
سیستم Pilot Plant پایلوت پلنت تصفیه و بازچرخانی آب استفاده مجدد از پساب

تصفیه آب

/
سیستم Pilot Plant پایلوت پلنت تصفیه و بازچرخانی آب استفاده مجدد از پساب
سیستم Pilot Plant پایلوت پلنت تصفیه و بازچرخانی آب استفاده مجدد از پساب
سیستم Pilot Plant پایلوت پلنت تصفیه و بازچرخانی آب استفاده مجدد از پساب
سیستم Pilot Plant پایلوت پلنت تصفیه و بازچرخانی آب استفاده مجدد از پساب
سیستم Pilot Plant پایلوت پلنت تصفیه و بازچرخانی آب استفاده مجدد از پساب

گندزدایی

/
سیستم Pilot Plant پایلوت پلنت تصفیه و بازچرخانی آب استفاده مجدد از پساب

آب دمین

/
سیستم Pilot Plant پایلوت پلنت تصفیه و بازچرخانی آب استفاده مجدد از پساب

8 Inch Sea Water Membrane (SWM)

/
8 Inch Sea Water Membrane (SWM)   سازنده     CSM   Filmtec(N)   Filmtec   Hydranautics   Toray   Toray(N)   Toray(N)   Toray(O) مدل مشابه RE8040-…
سیستم Pilot Plant پایلوت پلنت تصفیه و بازچرخانی آب استفاده مجدد از پساب

RO Membrane

/