ساخت سیستم اسمز_معکوس RO به ظرفیت 40 متر مکعب در ساعت در محل کارگاه شرکت عمران_سازان_مهاب