نوشته‌ها

Zero Liquid Discharge

بدون پسماند مایع ZLD

/
ZLD که مخفف Zero Liquid Discharge یا همان بدون پسماند مایع است…
طرح شماتیک فرآیند ZLD برای یک نیروگاه سیستم

طراحی فرآیند سیستمهای ZLD

/
1.    نگرشی متفاوت به آب و پساب امروزه شاهد نگرشی متفاوت در مورد پس…