نوشته‌ها

الکتروکلریناسیون

/
در مواردی که آب دریا یا آب نمک موجود باشد، می‌توان کلر را به طور…