نوشته‌ها

پیش تصفیه (Pretreatment)

/
آب خام استخراج شده از منابع آب طبیعی، یعنی آب های سطحی و چشمه هایی …

گندزدایی (روش‌های فیزیکی، شیمیایی)

/
گندزدایی مهم‌ترین فرآیند در امر تصفیۀ آب محسوب می‌شود. هدف از این فرآی…