نوشته‌ها

گندزدایی (روش‌های فیزیکی، شیمیایی)

/
گندزدایی مهم‌ترین فرآیند در امر تصفیۀ آب محسوب می‌شود. هدف از این فرآی…