آنتی اسکالانت – anti scalant

1.    آنتی اسکالانت ها می توانند جهت کنترل رسوب در تصفیه آب برج های خنک کننده، بویلرھا و ھمچنین در صنعت تصفیه آب ،فاضلاب و آب شیرین کن ھا بکار گرفته شوند. از جمله موادی که روی غشا رسوب می کنند، می توان به کربنات کلسیم (CaCO₃)، سولفات کلسیم (CaSO₄)، سولفات باریم (BaSO₄)، و سولفات استرونیوم (SrSO₄) اشاره کرد. رسوبات سیلیکا (SiO₂) و فلوراید کلسیم (CaF) کمتر متداول هستند اما مشکل ساز می باشند. عدم استفاده از از این ماده محلول موجب بروز مشکلات عمده ای از قبیل کاهش دبی خروجی آب، کاهش عمر مفید دستگاه، افزایش افت فشار و مصرف بالای انرژی ،کاهش عمر ممبرین ها و … می گردد.
تزریق آنتی اسکالانت
انتخاب و تزریق درست آنتی اسکالانت، از مهمترین مواردی است که در طراحی و راهبری یک سیستم تصفیه آب اسمز معکوس (RO) می بایست مد نظر قرار داشته باشد. به طور کلی میزان تزریق انواع مواد ضد رسوب آب بستگی به پارامترھایی ھمچون آنالیز آب، میزان دبی، دما، pH ،میزان ریکاوری سیستم، منبع آب، نوع ممبرین و نحوه آرایش ممبرین ھا دارد. به طور معمول میزان تزریق آنتی اسکالانت ھا در محدوده ١ الی 6 ppm می باشد.
نحوه محاسبه میزان تزریق آنتی اسکالانت

V1= volume of Antiscalant _ Lit
S.G= Specific Gravity of Antiscalant

نحوه محاسبه میزان تزریق آنتی اسکالانت

Q= Feed Flow Rate _ m3/hr
V2= volume of diluted water _ Lit
Dosing Rate _ Lit/hr

شرکت عمران سازان مهاب وارد کننده آنتی اسکالانت در برند های DEQUEST، AVISTA، FLOCON می باشد.
برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر می توانید فایل کاتالوگ آنتی اسکالانت ها را در ذیل دانلود فرمایید.