دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

تصاویر دستگاه تصفیه آب نصب شده برای شرکت فولاد روهینای جنوب را در ادامه مشاهده فرمائید

 

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

دستگاه تصفیه آب صنعتی فولاد روهینای جنوب

Reverse osmosis water filtration system

شركت آرتا جوجه سبلان

مشخصات پروژه
كارفرما: شركت آرتا جوجه سبلان
نوع دستگاه: سيستم تصفيه آب به روش اسمز معكوس
ظرفيت توليد: ۲۵۰ متر مكعب در شبانه روز

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس شركت آرتا جوجه سبلان

Water purifier Arta Sabalan Chickens

Water purifier Arta Sabalan Chickens

Reverse osmosis water purification unit

Reverse osmosis water purification unit

Reverse osmosis water filtration system

Reverse osmosis water filtration system

Industrial water treatment reverse osmosis

Industrial water treatment reverse osmosis

industrial filtration water device

industrial filtration water device

filtration دستگاه تصفیه آب صنعتی

filtration دستگاه تصفیه آب صنعتی

Reverse osmosis water purification Imam Hossein University

تصفیه آب اسمز معكوس دانشگاه امام حسین

دستگاه تصفیه آب اسمز معكوس دانشگاه امام حسین

مشخصات پروژه:

كارفرما: دانشگاه امام حسين (ع)

نوع دستگاه: سيستم تصفيه آب به روش اسمز معكوس

ظرفيت توليد: ۳۵۰ متر مكعب در شبانه روز

 

Reverse osmosis water purification Imam Hossein University

Reverse osmosis water purification Imam Hossein University

تامین و نصب ممبرین های uf مربوط به خط رنگ ed شرکت بهمن دیزل

تامین و نصب ممبرین های شرکت بهمن دیزل

تامین و نصب ممبرین های uf مربوط به خط رنگ ed شرکت بهمن دیزل

 

تامین و نصب ممبرین های uf مربوط به خط رنگ ed شرکت بهمن دیزل

تامین و نصب ممبرین های uf مربوط به خط رنگ ed شرکت بهمن دیزل

تامین و نصب ممبرین های uf مربوط به خط رنگ ed شرکت بهمن دیزل

تامین و نصب ممبرین های uf مربوط به خط رنگ ed شرکت بهمن دیزل

تامین و نصب ممبرین های uf مربوط به خط رنگ ed شرکت بهمن دیزل

تامین و نصب ممبرین های uf مربوط به خط رنگ ed شرکت بهمن دیزل

پروژه دستگاه تصفیه آب پتروشیمی مارون

دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس پتروشيمی مارون

مشخصات پروژه

كارفرما: شركت پتروشيمی مارون

نوع دستگاه: سيستم تصفيه آب به روش اسمز معكوس كه درون كانتينر جا داده شده است

 

تصاویر پروژه را در ادامه مشاهده فرمائید

filtration-device-project-marun-petrochemical

filtration-device-project-marun-petrochemical

Marun Petrochemical filtration device project

Marun Petrochemical filtration device project

Marun Petrochemical project filtration device

Marun Petrochemical project filtration device

پروژه دستگاه تصفیه آب پتروشیمی مارون

پروژه دستگاه تصفیه آب پتروشیمی مارون

پروژه سیستم پتروشیمی مارون سیستم تصفیه آب اسمز معکوس

پروژه سیستم پتروشیمی مارون سیستم تصفیه آب اسمز معکوس