نوشته‌ها

عوامل مؤثر بر گندزدایی و غیرفعال کردن میکروبی

گندزدایی (Primary Disinfection)

/
هر گونه فرآیندی که برای از بین بردن یا غیر فعال سازی و جلوگیری …